10 Oct :alpenarte 2019 Bregenzerwald/schwarzenberg

www.alpenarte.at


Konzert I: Eröffnungskonzert - The Art of Joy
10. Oktober 2019 Angelika Kauffmann-Saal


Konzert II: Europakonzert - The Art of Female
11. Oktober 2019 Angelika Kauffmann-Saal

Konzert III: Experimentalkonzert - The Art of Song
12. Oktober 2019 Angelika Kauffmann-Saal

Konzert IV: Abschlusskonzert - The Art of Wonder
13. Oktober 2019 Angelika Kauffmann-Saal

No Comments

Post A Comment